ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# ประเภทสิ่งก่อสร้าง แบบส่งก่อสร้าง จำนวน รายละเอียด
1 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน 312 36
2 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน พิเศษ 7
3 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.201/26 4
4 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.202/26 37
5 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.203/26 24
6 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.205/26 8
7 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.206/26 4
8 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สามัญ/336 5
9 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ 1
10 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อาคารหอประชุม 100/27 1
11 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อาคารโดมอเนกประสงค์ 2
12 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อาคารโรงฝึกงาน 306/26 1
13 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 105
14 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32, 2