ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020009 600062 วัดนาบุญ ถนน ถนนคอนกรีต 5
2 19020012 600052 วัดเตาปูน ถนน ถนนคอนกรีต 5
3 19020014 600034 บ้านซับบอน ถนน ถนนคอนกรีต 17
4 19020017 600037 วัดป่าไผ่ ถนน ถนนคอนกรีต 17
5 19020026 600028 วัดโป่งมงคล ถนน ถนนคอนกรีต 4
6 19020027 600038 วัดโป่งก้อนเส้า ถนน ถนนคอนกรีต 11
7 19020058 600069 วัดโคกกลาง ถนน ถนนคอนกรีต 9
8 19020058 600069 วัดโคกกลาง ถนน ถนนคอนกรีต 18
9 19020069 600088 วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) ถนน ถนนคอนกรีต 19
10 19020079 600083 วัดบ้านลาด ถนน ถนนคอนกรีต 22
11 19020082 600106 หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ถนน ถนนคอนกรีต 16
12 19020087 600196 วัดเขาแก้วมุขดาราม ถนน ถนนคอนกรีต 9
13 19020088 600200 วัดสมานมิตรมงคล ถนน ถนนคอนกรีต 5
14 19020096 600206 วัดบ้านดอน ถนน ถนนคอนกรีต 8
15 19020097 600208 วัดหนองตาบุญ ถนน ถนนคอนกรีต 5
16 19020104 600207 วัดหนองโพธิ์ ถนน ถนนคอนกรีต 32
17 19020112 600236 บ้านซับสนุ่น ถนน ถนนคอนกรีต 2
18 19020113 600237 บ้านโป่งเกตุ ถนน ถนนคอนกรีต 20
19 19020119 600245 วัดบ้านหมาก ถนน ถนนคอนกรีต 12
20 19020123 600242 นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม ถนน ถนนคอนกรีต 19
21 19020126 600239 บ้านหนองเอี่ยว ถนน ถนนคอนกรีต 7
22 19020129 600227 บ้านคลองม่วงเหนือ ถนน ถนนคอนกรีต 7
23 19020130 600228 บ้านซับน้อยเหนือ ถนน ถนนคอนกรีต 13
24 19020132 600231 บ้านโป่งไทร ถนน ถนนคอนกรีต 23
25 19020148 600270 บ้านโป่งเก้ง ถนน ถนนคอนกรีต 18
26 19020152 600274 วัดสวนมะเดื่อสามัคคี ถนน ถนนคอนกรีต 9
27 19020155 600277 บ้านมณีโชติสามัคคี ถนน ถนนคอนกรีต 4