ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020003 600027 วัดบึงไม้ ถนน ถนนลูกรัง 11
2 19020003 600027 วัดบึงไม้ ถนน ถนนลูกรัง 29
3 19020003 600027 วัดบึงไม้ ถนน ถนนลูกรัง 29
4 19020129 600227 บ้านคลองม่วงเหนือ ถนน ถนนลูกรัง 20