ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020005 600060 วัดโคกกรุง ถังเก็บน้ำ ฝ.30 36
2 19020006 600061 วัดชำผักแพว ถังเก็บน้ำ ฝ.30 32
3 19020007 600063 วัดบ้านดง ถังเก็บน้ำ ฝ.30 2563
4 19020012 600052 วัดเตาปูน ถังเก็บน้ำ ฝ.30 43
5 19020017 600037 วัดป่าไผ่ ถังเก็บน้ำ ฝ.30 43
6 19020031 600040 บ้านช่อง ถังเก็บน้ำ ฝ.30 37
7 19020036 600058 บ้านหนองสองห้อง ถังเก็บน้ำ ฝ.30 25
8 19020036 600058 บ้านหนองสองห้อง ถังเก็บน้ำ ฝ.30 30
9 19020054 600073 วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) ถังเก็บน้ำ ฝ.30 25
10 19020101 600216 วัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) ถังเก็บน้ำ ฝ.30 39
11 19020110 600234 บ้านซับกระดาน ถังเก็บน้ำ ฝ.30 25
12 19020110 600234 บ้านซับกระดาน ถังเก็บน้ำ ฝ.30 18
13 19020120 600247 อนุบาลมวกเหล็ก ถังเก็บน้ำ ฝ.30 45
14 19020146 600268 วัดสว่างอารมณ์ ถังเก็บน้ำ ฝ.30 38