ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020003 600027 วัดบึงไม้ ถังเก็บน้ำ ฝ.30(พิเศษ) 43
2 19020014 600034 บ้านซับบอน ถังเก็บน้ำ ฝ.30(พิเศษ) 42
3 19020026 600028 วัดโป่งมงคล ถังเก็บน้ำ ฝ.30(พิเศษ) 40
4 19020030 600045 บ้านป่าวังกวาง ถังเก็บน้ำ ฝ.30(พิเศษ) 25
5 19020087 600196 วัดเขาแก้วมุขดาราม ถังเก็บน้ำ ฝ.30(พิเศษ) 27
6 19020102 600213 วัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) ถังเก็บน้ำ ฝ.30(พิเศษ) 2563