ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020027 600038 วัดโป่งก้อนเส้า บ่อเลี้ยงปลา บ่อเลี้ยงปลา 7
2 19020037 600059 วัดเขาลาดวนาราม บ่อเลี้ยงปลา บ่อเลี้ยงปลา 26
3 19020052 600077 วัดหนองผักชี บ่อเลี้ยงปลา บ่อเลี้ยงปลา 32
4 19020058 600069 วัดโคกกลาง บ่อเลี้ยงปลา บ่อเลี้ยงปลา 31
5 19020106 600211 บ้านหัวถนน บ่อเลี้ยงปลา บ่อเลี้ยงปลา 9
6 19020113 600237 บ้านโป่งเกตุ บ่อเลี้ยงปลา บ่อเลี้ยงปลา 8
7 19020113 600237 บ้านโป่งเกตุ บ่อเลี้ยงปลา บ่อเลี้ยงปลา 8
8 19020113 600237 บ้านโป่งเกตุ บ่อเลี้ยงปลา บ่อเลี้ยงปลา 8
9 19020119 600245 วัดบ้านหมาก บ่อเลี้ยงปลา บ่อเลี้ยงปลา 48
10 19020123 600242 นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม บ่อเลี้ยงปลา บ่อเลี้ยงปลา 29
11 19020123 600242 นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม บ่อเลี้ยงปลา บ่อเลี้ยงปลา 47
12 19020129 600227 บ้านคลองม่วงเหนือ บ่อเลี้ยงปลา บ่อเลี้ยงปลา 43
13 19020131 600232 บ้านลำพญากลาง บ่อเลี้ยงปลา บ่อเลี้ยงปลา 34
14 19020131 600232 บ้านลำพญากลาง บ่อเลี้ยงปลา บ่อเลี้ยงปลา 39
15 19020131 600232 บ้านลำพญากลาง บ่อเลี้ยงปลา บ่อเลี้ยงปลา 35
16 19020138 600218 บ้านคลองไทร บ่อเลี้ยงปลา บ่อเลี้ยงปลา 9
17 19020148 600270 บ้านโป่งเก้ง บ่อเลี้ยงปลา บ่อเลี้ยงปลา 11