ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020001 600024 ชุมชนวัดบำรุงธรรม บ้านพักครู กรมสามัญ 41 ทรุดโทรม
2 19020002 600025 วัดกะเหรี่ยงคอม้า บ้านพักครู กรมสามัญ 41 ดี
3 19020002 600025 วัดกะเหรี่ยงคอม้า บ้านพักครู กรมสามัญ 26 ทรุดโทรม
4 19020002 600025 วัดกะเหรี่ยงคอม้า บ้านพักครู กรมสามัญ 24 ทรุดโทรม
5 19020003 600027 วัดบึงไม้ บ้านพักครู กรมสามัญ 45 ดี
6 19020003 600027 วัดบึงไม้ บ้านพักครู กรมสามัญ 37 ดี
7 19020004 600030 วัดสุนทริกาวาส บ้านพักครู กรมสามัญ 44 ทรุดโทรม
8 19020007 600063 วัดบ้านดง บ้านพักครู กรมสามัญ 42 พอใช้
9 19020012 600052 วัดเตาปูน บ้านพักครู กรมสามัญ 45 พอใช้
10 19020013 600033 นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 บ้านพักครู กรมสามัญ 42 พอใช้
11 19020014 600034 บ้านซับบอน บ้านพักครู กรมสามัญ 40 ทรุดโทรม
12 19020020 600032 อนุบาลทับกวาง บ้านพักครู กรมสามัญ 52 พอใช้
13 19020020 600032 อนุบาลทับกวาง บ้านพักครู กรมสามัญ 50 ทรุดโทรม
14 19020020 600032 อนุบาลทับกวาง บ้านพักครู กรมสามัญ 40 พอใช้
15 19020022 600057 วัดถ้ำเต่า บ้านพักครู กรมสามัญ 44 พอใช้
16 19020022 600057 วัดถ้ำเต่า บ้านพักครู กรมสามัญ 38 พอใช้
17 19020024 600046 วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) บ้านพักครู กรมสามัญ 43 ทรุดโทรม
18 19020026 600028 วัดโป่งมงคล บ้านพักครู กรมสามัญ 43 พอใช้
19 19020027 600038 วัดโป่งก้อนเส้า บ้านพักครู กรมสามัญ 42 ทรุดโทรม
20 19020027 600038 วัดโป่งก้อนเส้า บ้านพักครู กรมสามัญ 42 ทรุดโทรม
21 19020032 600053 วัดบ่อโศรก บ้านพักครู กรมสามัญ 36 พอใช้
22 19020033 600054 วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 บ้านพักครู กรมสามัญ 47 ทรุดโทรม
23 19020036 600058 บ้านหนองสองห้อง บ้านพักครู กรมสามัญ 38 ทรุดโทรม
24 19020036 600058 บ้านหนองสองห้อง บ้านพักครู กรมสามัญ 44 พอใช้
25 19020036 600058 บ้านหนองสองห้อง บ้านพักครู กรมสามัญ 43 ทรุดโทรม
26 19020038 600064 วัดบุรีการาม บ้านพักครู กรมสามัญ 45 ทรุดโทรม
27 19020039 600065 วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) บ้านพักครู กรมสามัญ 44 ดี
28 19020042 600047 บ้านผังสามัคคี บ้านพักครู กรมสามัญ 33 พอใช้
29 19020045 600097 วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) บ้านพักครู กรมสามัญ 27 พอใช้
30 19020045 600097 วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) บ้านพักครู กรมสามัญ 27 พอใช้
31 19020049 600072 วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) บ้านพักครู กรมสามัญ 45 ทรุดโทรม
32 19020049 600072 วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) บ้านพักครู กรมสามัญ 43 ทรุดโทรม
33 19020052 600077 วัดหนองผักชี บ้านพักครู กรมสามัญ 43 ทรุดโทรม
34 19020053 600079 วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) บ้านพักครู กรมสามัญ 48 ทรุดโทรม
35 19020053 600079 วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) บ้านพักครู กรมสามัญ 43 ทรุดโทรม
36 19020056 600092 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม บ้านพักครู กรมสามัญ 43 ทรุดโทรม
37 19020066 600102 วัดบ้านจาน บ้านพักครู กรมสามัญ 44 ดี
38 19020067 600103 วัดหนองครก บ้านพักครู กรมสามัญ 43 พอใช้
39 19020071 600089 บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) บ้านพักครู กรมสามัญ 43 ดี
40 19020071 600089 บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) บ้านพักครู กรมสามัญ 41 ดี
41 19020072 600093 วัดหนองปลิง บ้านพักครู กรมสามัญ 46 ทรุดโทรม
42 19020082 600106 หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) บ้านพักครู กรมสามัญ 44 พอใช้
43 19020091 600195 บ้านราษฎร์เจริญ บ้านพักครู กรมสามัญ 37 ทรุดโทรม
44 19020093 600198 วัดเจริญธรรม บ้านพักครู กรมสามัญ 17 ดี
45 19020094 600199 วัดศรีสัจจาวาส บ้านพักครู กรมสามัญ 47 ทรุดโทรม
46 19020094 600199 วัดศรีสัจจาวาส บ้านพักครู กรมสามัญ 43 ทรุดโทรม
47 19020099 600203 วัดเกาะเซิงหวาย บ้านพักครู กรมสามัญ 44 พอใช้
48 19020103 600214 วัดสหกรณ์รังสรรค์ บ้านพักครู กรมสามัญ 39 ดี
49 19020104 600207 วัดหนองโพธิ์ บ้านพักครู กรมสามัญ 41 พอใช้
50 19020104 600207 วัดหนองโพธิ์ บ้านพักครู กรมสามัญ 41 ดี
51 19020105 600209 อนุบาลวิหารแดง บ้านพักครู กรมสามัญ 42 ทรุดโทรม
52 19020105 600209 อนุบาลวิหารแดง บ้านพักครู กรมสามัญ 43 ทรุดโทรม
53 19020108 600215 วัดสร้างบุญ บ้านพักครู กรมสามัญ 32 ทรุดโทรม
54 19020110 600234 บ้านซับกระดาน บ้านพักครู กรมสามัญ 40 ดี
55 19020112 600236 บ้านซับสนุ่น บ้านพักครู กรมสามัญ 39 พอใช้
56 19020113 600237 บ้านโป่งเกตุ บ้านพักครู กรมสามัญ 28 พอใช้
57 19020113 600237 บ้านโป่งเกตุ บ้านพักครู กรมสามัญ 37 พอใช้
58 19020113 600237 บ้านโป่งเกตุ บ้านพักครู กรมสามัญ 39 พอใช้
59 19020114 600219 บ้านซับน้อยใต้สามัคคี บ้านพักครู กรมสามัญ 43 ดี
60 19020120 600247 อนุบาลมวกเหล็ก บ้านพักครู กรมสามัญ 45 ทรุดโทรม
61 19020120 600247 อนุบาลมวกเหล็ก บ้านพักครู กรมสามัญ 45 ทรุดโทรม
62 19020120 600247 อนุบาลมวกเหล็ก บ้านพักครู กรมสามัญ 53 ทรุดโทรม
63 19020120 600247 อนุบาลมวกเหล็ก บ้านพักครู กรมสามัญ 37 ทรุดโทรม
64 19020120 600247 อนุบาลมวกเหล็ก บ้านพักครู กรมสามัญ 53 ทรุดโทรม
65 19020120 600247 อนุบาลมวกเหล็ก บ้านพักครู กรมสามัญ 50 ทรุดโทรม
66 19020120 600247 อนุบาลมวกเหล็ก บ้านพักครู กรมสามัญ 40 ทรุดโทรม
67 19020120 600247 อนุบาลมวกเหล็ก บ้านพักครู กรมสามัญ 47 ทรุดโทรม
68 19020120 600247 อนุบาลมวกเหล็ก บ้านพักครู กรมสามัญ 47 ทรุดโทรม
69 19020123 600242 นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม บ้านพักครู กรมสามัญ 41 พอใช้
70 19020124 600241 บ้านหนองตอตะเคียน บ้านพักครู กรมสามัญ 44 ทรุดโทรม
71 19020124 600241 บ้านหนองตอตะเคียน บ้านพักครู กรมสามัญ 38 ดี
72 19020125 600220 บ้านหนองโป่ง บ้านพักครู กรมสามัญ 40 พอใช้
73 19020125 600220 บ้านหนองโป่ง บ้านพักครู กรมสามัญ 37 พอใช้
74 19020126 600239 บ้านหนองเอี่ยว บ้านพักครู กรมสามัญ 33 พอใช้
75 19020128 600226 บ้านเขานมนาง บ้านพักครู กรมสามัญ 40 พอใช้
76 19020133 600229 บ้านซับดินดำ บ้านพักครู กรมสามัญ 45 ทรุดโทรม
77 19020133 600229 บ้านซับดินดำ บ้านพักครู กรมสามัญ 44 พอใช้
78 19020133 600229 บ้านซับดินดำ บ้านพักครู กรมสามัญ 37 ทรุดโทรม
79 19020134 600230 บ้านท่าพลู บ้านพักครู กรมสามัญ 36 พอใช้
80 19020134 600230 บ้านท่าพลู บ้านพักครู กรมสามัญ 36 พอใช้
81 19020134 600230 บ้านท่าพลู บ้านพักครู กรมสามัญ 22 พอใช้
82 19020134 600230 บ้านท่าพลู บ้านพักครู กรมสามัญ 22 พอใช้
83 19020137 600224 วัดสวนทองรวมมิตร บ้านพักครู กรมสามัญ 38 พอใช้
84 19020137 600224 วัดสวนทองรวมมิตร บ้านพักครู กรมสามัญ 38 พอใช้
85 19020138 600218 บ้านคลองไทร บ้านพักครู กรมสามัญ 40 ทรุดโทรม
86 19020138 600218 บ้านคลองไทร บ้านพักครู กรมสามัญ 37 ทรุดโทรม
87 19020139 600238 บ้านหนองมะค่า บ้านพักครู กรมสามัญ 46 ดี
88 19020141 600280 วัดปากน้ำ บ้านพักครู กรมสามัญ 45 ดี
89 19020141 600280 วัดปากน้ำ บ้านพักครู กรมสามัญ 42 พอใช้
90 19020143 600267 วัดคำพราน บ้านพักครู กรมสามัญ 41 พอใช้
91 19020146 600268 วัดสว่างอารมณ์ บ้านพักครู กรมสามัญ 36 พอใช้
92 19020146 600268 วัดสว่างอารมณ์ บ้านพักครู กรมสามัญ 39 พอใช้
93 19020148 600270 บ้านโป่งเก้ง บ้านพักครู กรมสามัญ 45 ทรุดโทรม
94 19020148 600270 บ้านโป่งเก้ง บ้านพักครู กรมสามัญ 39 พอใช้
95 19020150 600272 วัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ) บ้านพักครู กรมสามัญ 43 ทรุดโทรม
96 19020152 600274 วัดสวนมะเดื่อสามัคคี บ้านพักครู กรมสามัญ 43 พอใช้