ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020001 600024 ชุมชนวัดบำรุงธรรม บ้านพักครู สปช.301/26 4 ดี
2 19020003 600027 วัดบึงไม้ บ้านพักครู สปช.301/26 4 ดี
3 19020003 600027 วัดบึงไม้ บ้านพักครู สปช.301/26 34 ดี
4 19020027 600038 วัดโป่งก้อนเส้า บ้านพักครู สปช.301/26 25 พอใช้
5 19020027 600038 วัดโป่งก้อนเส้า บ้านพักครู สปช.301/26 26 พอใช้
6 19020028 600026 วัดท่ามะปราง บ้านพักครู สปช.301/26 4 ดี
7 19020039 600065 วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) บ้านพักครู สปช.301/26 4 ดี
8 19020067 600103 วัดหนองครก บ้านพักครู สปช.301/26 3 ดี
9 19020076 600099 วัดราษฎร์บำรุง บ้านพักครู สปช.301/26 4 ดี
10 19020088 600200 วัดสมานมิตรมงคล บ้านพักครู สปช.301/26 4 ดี
11 19020100 600210 บ้านบางกง บ้านพักครู สปช.301/26 3 ดี
12 19020110 600234 บ้านซับกระดาน บ้านพักครู สปช.301/26 25 ดี
13 19020121 600246 วัดมวกเหล็กใน บ้านพักครู สปช.301/26 4 ดี
14 19020126 600239 บ้านหนองเอี่ยว บ้านพักครู สปช.301/26 35 ดี
15 19020127 600240 บ้านซับปลากั้ง บ้านพักครู สปช.301/26 30 ทรุดโทรม
16 19020128 600226 บ้านเขานมนาง บ้านพักครู สปช.301/26 34 พอใช้
17 19020130 600228 บ้านซับน้อยเหนือ บ้านพักครู สปช.301/26 36 ดี
18 19020131 600232 บ้านลำพญากลาง บ้านพักครู สปช.301/26 4 ดี
19 19020133 600229 บ้านซับดินดำ บ้านพักครู สปช.301/26 4 ดี
20 19020134 600230 บ้านท่าพลู บ้านพักครู สปช.301/26 27 พอใช้
21 19020135 600233 บ้านลำสมพุง บ้านพักครู สปช.301/26 25 พอใช้
22 19020139 600238 บ้านหนองมะค่า บ้านพักครู สปช.301/26 31 พอใช้
23 19020144 600265 บ้านท่าฤทธิ์ บ้านพักครู สปช.301/26 22 พอใช้
24 19020144 600265 บ้านท่าฤทธิ์ บ้านพักครู สปช.301/26 22 พอใช้
25 19020155 600277 บ้านมณีโชติสามัคคี บ้านพักครู สปช.301/26 4 ดี