ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020006 600061 วัดชำผักแพว บ้านพักครู องค์การฯ 42 ทรุดโทรม
2 19020006 600061 วัดชำผักแพว บ้านพักครู องค์การฯ 46 ทรุดโทรม
3 19020006 600061 วัดชำผักแพว บ้านพักครู องค์การฯ 44 ทรุดโทรม
4 19020043 600048 บ้านหินซ้อน บ้านพักครู องค์การฯ 49 ดี
5 19020043 600048 บ้านหินซ้อน บ้านพักครู องค์การฯ 46 ดี
6 19020043 600048 บ้านหินซ้อน บ้านพักครู องค์การฯ 48 ทรุดโทรม
7 19020043 600048 บ้านหินซ้อน บ้านพักครู องค์การฯ 51 ทรุดโทรม
8 19020065 600108 วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) บ้านพักครู องค์การฯ 43 พอใช้
9 19020065 600108 วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) บ้านพักครู องค์การฯ 49 พอใช้
10 19020073 600094 วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) บ้านพักครู องค์การฯ 22 พอใช้
11 19020075 600098 วัดคลองห้า บ้านพักครู องค์การฯ 43 ทรุดโทรม
12 19020076 600099 วัดราษฎร์บำรุง บ้านพักครู องค์การฯ 44 ดี
13 19020077 600100 วัดลำบัว บ้านพักครู องค์การฯ 46 ทรุดโทรม
14 19020077 600100 วัดลำบัว บ้านพักครู องค์การฯ 42 ทรุดโทรม
15 19020080 600104 วัดห้วยขมิ้น บ้านพักครู องค์การฯ 42 ทรุดโทรม
16 19020086 600194 ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) บ้านพักครู องค์การฯ 44 ทรุดโทรม
17 19020086 600194 ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) บ้านพักครู องค์การฯ 43 ทรุดโทรม
18 19020086 600194 ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) บ้านพักครู องค์การฯ 34 ทรุดโทรม
19 19020086 600194 ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) บ้านพักครู องค์การฯ 45 ทรุดโทรม
20 19020097 600208 วัดหนองตาบุญ บ้านพักครู องค์การฯ 43 พอใช้
21 19020097 600208 วัดหนองตาบุญ บ้านพักครู องค์การฯ 45 ทรุดโทรม
22 19020098 600202 ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) บ้านพักครู องค์การฯ 45 พอใช้
23 19020098 600202 ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) บ้านพักครู องค์การฯ 44 พอใช้
24 19020098 600202 ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) บ้านพักครู องค์การฯ 43 พอใช้
25 19020100 600210 บ้านบางกง บ้านพักครู องค์การฯ 42 ดี
26 19020100 600210 บ้านบางกง บ้านพักครู องค์การฯ 41 ดี
27 19020112 600236 บ้านซับสนุ่น บ้านพักครู องค์การฯ 40 ดี
28 19020112 600236 บ้านซับสนุ่น บ้านพักครู องค์การฯ 44 ดี
29 19020112 600236 บ้านซับสนุ่น บ้านพักครู องค์การฯ 4 ดี
30 19020115 600243 บ้านเขาไม้เกวียน บ้านพักครู องค์การฯ 45 ทรุดโทรม
31 19020115 600243 บ้านเขาไม้เกวียน บ้านพักครู องค์การฯ 39 ดี
32 19020121 600246 วัดมวกเหล็กใน บ้านพักครู องค์การฯ 46 พอใช้
33 19020121 600246 วัดมวกเหล็กใน บ้านพักครู องค์การฯ 45 พอใช้
34 19020126 600239 บ้านหนองเอี่ยว บ้านพักครู องค์การฯ 45 ดี
35 19020127 600240 บ้านซับปลากั้ง บ้านพักครู องค์การฯ 43 พอใช้
36 19020127 600240 บ้านซับปลากั้ง บ้านพักครู องค์การฯ 27 พอใช้
37 19020127 600240 บ้านซับปลากั้ง บ้านพักครู องค์การฯ 39 ดี
38 19020127 600240 บ้านซับปลากั้ง บ้านพักครู องค์การฯ 37 ทรุดโทรม
39 19020129 600227 บ้านคลองม่วงเหนือ บ้านพักครู องค์การฯ 38 ทรุดโทรม
40 19020129 600227 บ้านคลองม่วงเหนือ บ้านพักครู องค์การฯ 42 ทรุดโทรม
41 19020130 600228 บ้านซับน้อยเหนือ บ้านพักครู องค์การฯ 49 ดี
42 19020130 600228 บ้านซับน้อยเหนือ บ้านพักครู องค์การฯ 44 ดี
43 19020130 600228 บ้านซับน้อยเหนือ บ้านพักครู องค์การฯ 43 ดี
44 19020131 600232 บ้านลำพญากลาง บ้านพักครู องค์การฯ 42 พอใช้
45 19020131 600232 บ้านลำพญากลาง บ้านพักครู องค์การฯ 28 พอใช้
46 19020132 600231 บ้านโป่งไทร บ้านพักครู องค์การฯ 37 พอใช้
47 19020132 600231 บ้านโป่งไทร บ้านพักครู องค์การฯ 42 พอใช้
48 19020135 600233 บ้านลำสมพุง บ้านพักครู องค์การฯ 43 พอใช้
49 19020136 600221 บ้านหนองผักหนอก บ้านพักครู องค์การฯ 45 พอใช้
50 19020136 600221 บ้านหนองผักหนอก บ้านพักครู องค์การฯ 38 พอใช้
51 19020136 600221 บ้านหนองผักหนอก บ้านพักครู องค์การฯ 37 พอใช้
52 19020145 600266 อนุบาลวังม่วง บ้านพักครู องค์การฯ 41 ทรุดโทรม
53 19020145 600266 อนุบาลวังม่วง บ้านพักครู องค์การฯ 50 ทรุดโทรม
54 19020145 600266 อนุบาลวังม่วง บ้านพักครู องค์การฯ 47 ทรุดโทรม