ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020003 600027 วัดบึงไม้ บ้านพักครู อื่น อื่น(สร้างเอง) 5 ดี
2 19020017 600037 วัดป่าไผ่ บ้านพักครู อื่น อื่น(สร้างเอง) 3 ดี
3 19020027 600038 วัดโป่งก้อนเส้า บ้านพักครู อื่น อื่น(สร้างเอง) 8 พอใช้
4 19020123 600242 นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม บ้านพักครู อื่น อื่น(สร้างเอง) 47 พอใช้