ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020019 600031 ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 บ้านพักภารโรง สปช.304/28 35 ทรุดโทรม
2 19020020 600032 อนุบาลทับกวาง บ้านพักภารโรง สปช.304/28 30 ทรุดโทรม
3 19020078 600101 วัดหนองโรง บ้านพักภารโรง สปช.304/28 33 พอใช้
4 19020095 600205 วัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) บ้านพักภารโรง สปช.304/28 32 ทรุดโทรม
5 19020120 600247 อนุบาลมวกเหล็ก บ้านพักภารโรง สปช.304/28 35 ทรุดโทรม
6 19020123 600242 นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม บ้านพักภารโรง สปช.304/28 33 ทรุดโทรม
7 19020139 600238 บ้านหนองมะค่า บ้านพักภารโรง สปช.304/28 33 พอใช้
8 19020145 600266 อนุบาลวังม่วง บ้านพักภารโรง สปช.304/28 28 พอใช้