ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020010 600051 วัดตาลเดี่ยว สนามกีฬา ลานกีฬาอเนกประสงค์ 5
2 19020012 600052 วัดเตาปูน สนามกีฬา ลานกีฬาอเนกประสงค์ 10
3 19020019 600031 ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 สนามกีฬา ลานกีฬาอเนกประสงค์ 19
4 19020020 600032 อนุบาลทับกวาง สนามกีฬา ลานกีฬาอเนกประสงค์ 26
5 19020020 600032 อนุบาลทับกวาง สนามกีฬา ลานกีฬาอเนกประสงค์ 20
6 19020022 600057 วัดถ้ำเต่า สนามกีฬา ลานกีฬาอเนกประสงค์ 42
7 19020027 600038 วัดโป่งก้อนเส้า สนามกีฬา ลานกีฬาอเนกประสงค์ 13
8 19020028 600026 วัดท่ามะปราง สนามกีฬา ลานกีฬาอเนกประสงค์ 4
9 19020046 600068 วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) สนามกีฬา ลานกีฬาอเนกประสงค์ 4
10 19020058 600069 วัดโคกกลาง สนามกีฬา ลานกีฬาอเนกประสงค์ 21
11 19020069 600088 วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) สนามกีฬา ลานกีฬาอเนกประสงค์ 26
12 19020074 600096 บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) สนามกีฬา ลานกีฬาอเนกประสงค์ 20
13 19020075 600098 วัดคลองห้า สนามกีฬา ลานกีฬาอเนกประสงค์ 21
14 19020079 600083 วัดบ้านลาด สนามกีฬา ลานกีฬาอเนกประสงค์ 22
15 19020082 600106 หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) สนามกีฬา ลานกีฬาอเนกประสงค์ 20
16 19020083 600082 บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) สนามกีฬา ลานกีฬาอเนกประสงค์ 5
17 19020091 600195 บ้านราษฎร์เจริญ สนามกีฬา ลานกีฬาอเนกประสงค์ 19
18 19020092 600197 วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ สนามกีฬา ลานกีฬาอเนกประสงค์ 18
19 19020097 600208 วัดหนองตาบุญ สนามกีฬา ลานกีฬาอเนกประสงค์ 17
20 19020098 600202 ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) สนามกีฬา ลานกีฬาอเนกประสงค์ 19
21 19020102 600213 วัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) สนามกีฬา ลานกีฬาอเนกประสงค์ 18
22 19020104 600207 วัดหนองโพธิ์ สนามกีฬา ลานกีฬาอเนกประสงค์ 2
23 19020105 600209 อนุบาลวิหารแดง สนามกีฬา ลานกีฬาอเนกประสงค์ 4
24 19020106 600211 บ้านหัวถนน สนามกีฬา ลานกีฬาอเนกประสงค์ 19
25 19020107 600212 วัดคลองใหม่ สนามกีฬา ลานกีฬาอเนกประสงค์ 33
26 19020123 600242 นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม สนามกีฬา ลานกีฬาอเนกประสงค์ 19
27 19020123 600242 นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม สนามกีฬา ลานกีฬาอเนกประสงค์ 19
28 19020125 600220 บ้านหนองโป่ง สนามกีฬา ลานกีฬาอเนกประสงค์ 5
29 19020130 600228 บ้านซับน้อยเหนือ สนามกีฬา ลานกีฬาอเนกประสงค์ 28
30 19020131 600232 บ้านลำพญากลาง สนามกีฬา ลานกีฬาอเนกประสงค์ 18
31 19020138 600218 บ้านคลองไทร สนามกีฬา ลานกีฬาอเนกประสงค์ 26
32 19020148 600270 บ้านโป่งเก้ง สนามกีฬา ลานกีฬาอเนกประสงค์ 3