ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020003 600027 วัดบึงไม้ สนามกีฬา สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1 23
2 19020005 600060 วัดโคกกรุง สนามกีฬา สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1 21
3 19020017 600037 วัดป่าไผ่ สนามกีฬา สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1 21
4 19020058 600069 วัดโคกกลาง สนามกีฬา สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1 33
5 19020073 600094 วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) สนามกีฬา สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1 33
6 19020077 600100 วัดลำบัว สนามกีฬา สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1 36
7 19020087 600196 วัดเขาแก้วมุขดาราม สนามกีฬา สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1 57
8 19020091 600195 บ้านราษฎร์เจริญ สนามกีฬา สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1 20
9 19020107 600212 วัดคลองใหม่ สนามกีฬา สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1 26
10 19020123 600242 นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม สนามกีฬา สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1 37
11 19020129 600227 บ้านคลองม่วงเหนือ สนามกีฬา สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1 24
12 19020130 600228 บ้านซับน้อยเหนือ สนามกีฬา สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1 35
13 19020131 600232 บ้านลำพญากลาง สนามกีฬา สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1 38
14 19020132 600231 บ้านโป่งไทร สนามกีฬา สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1 2563
15 19020136 600221 บ้านหนองผักหนอก สนามกีฬา สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1 43
16 19020141 600280 วัดปากน้ำ สนามกีฬา สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1 34