ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020008 600067 บ้านโคกสะอาด สนามกีฬา อื่น อื่น 3
2 19020012 600052 วัดเตาปูน สนามกีฬา อื่น อื่น 6
3 19020027 600038 วัดโป่งก้อนเส้า สนามกีฬา อื่น อื่น 4
4 19020027 600038 วัดโป่งก้อนเส้า สนามกีฬา อื่น อื่น 19
5 19020043 600048 บ้านหินซ้อน สนามกีฬา อื่น อื่น 8
6 19020046 600068 วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) สนามกีฬา อื่น อื่น 4
7 19020046 600068 วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) สนามกีฬา อื่น อื่น 4
8 19020058 600069 วัดโคกกลาง สนามกีฬา อื่น อื่น 18
9 19020058 600069 วัดโคกกลาง สนามกีฬา อื่น อื่น 18
10 19020060 600095 วัดหนองอ่างทอง สนามกีฬา อื่น อื่น 8
11 19020063 600084 วัดหนองตะเฆ่ สนามกีฬา อื่น อื่น 15
12 19020070 600086 วัดหนองปลาหมอ สนามกีฬา อื่น อื่น 7
13 19020073 600094 วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) สนามกีฬา อื่น อื่น 7
14 19020088 600200 วัดสมานมิตรมงคล สนามกีฬา อื่น อื่น 7
15 19020092 600197 วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ สนามกีฬา อื่น อื่น 15
16 19020112 600236 บ้านซับสนุ่น สนามกีฬา อื่น อื่น 8
17 19020112 600236 บ้านซับสนุ่น สนามกีฬา อื่น อื่น 3
18 19020113 600237 บ้านโป่งเกตุ สนามกีฬา อื่น อื่น 4
19 19020123 600242 นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม สนามกีฬา อื่น อื่น 21
20 19020141 600280 วัดปากน้ำ สนามกีฬา อื่น อื่น 19
21 19020148 600270 บ้านโป่งเก้ง สนามกีฬา อื่น อื่น 12
22 19020148 600270 บ้านโป่งเก้ง สนามกีฬา อื่น อื่น 20