ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020004 600030 วัดสุนทริกาวาส สนามเด็กเล่น อื่น อื่น 28
2 19020008 600067 บ้านโคกสะอาด สนามเด็กเล่น อื่น อื่น 18
3 19020010 600051 วัดตาลเดี่ยว สนามเด็กเล่น อื่น อื่น 10
4 19020011 600050 วัดขอนหอม สนามเด็กเล่น อื่น อื่น 30
5 19020013 600033 นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 สนามเด็กเล่น อื่น อื่น 6
6 19020020 600032 อนุบาลทับกวาง สนามเด็กเล่น อื่น อื่น 20
7 19020024 600046 วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) สนามเด็กเล่น อื่น อื่น 17
8 19020025 600043 วัดท่าสีโพธิ์เหนือ สนามเด็กเล่น อื่น อื่น 18
9 19020026 600028 วัดโป่งมงคล สนามเด็กเล่น อื่น อื่น 28
10 19020028 600026 วัดท่ามะปราง สนามเด็กเล่น อื่น อื่น 38
11 19020029 600044 วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) สนามเด็กเล่น อื่น อื่น 24
12 19020030 600045 บ้านป่าวังกวาง สนามเด็กเล่น อื่น อื่น 12
13 19020030 600045 บ้านป่าวังกวาง สนามเด็กเล่น อื่น อื่น 16
14 19020031 600040 บ้านช่อง สนามเด็กเล่น อื่น อื่น 6
15 19020032 600053 วัดบ่อโศรก สนามเด็กเล่น อื่น อื่น 16
16 19020036 600058 บ้านหนองสองห้อง สนามเด็กเล่น อื่น อื่น 18
17 19020037 600059 วัดเขาลาดวนาราม สนามเด็กเล่น อื่น อื่น 25
18 19020041 600029 วัดศรัทธาเรืองศรี สนามเด็กเล่น อื่น อื่น 24
19 19020043 600048 บ้านหินซ้อน สนามเด็กเล่น อื่น อื่น 34
20 19020045 600097 วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) สนามเด็กเล่น อื่น อื่น 13
21 19020046 600068 วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) สนามเด็กเล่น อื่น อื่น 12
22 19020050 600075 ชุมชนวัดไทยงาม สนามเด็กเล่น อื่น อื่น 2563
23 19020052 600077 วัดหนองผักชี สนามเด็กเล่น อื่น อื่น 13
24 19020055 600074 สันมะค่าบกน้อยสามัคคี สนามเด็กเล่น อื่น อื่น 2563
25 19020057 600071 วัดโพนทอง สนามเด็กเล่น อื่น อื่น 12
26 19020058 600069 วัดโคกกลาง สนามเด็กเล่น อื่น อื่น 31
27 19020060 600095 วัดหนองอ่างทอง สนามเด็กเล่น อื่น อื่น 7
28 19020061 600087 อนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) สนามเด็กเล่น อื่น อื่น 35
29 19020065 600108 วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) สนามเด็กเล่น อื่น อื่น 2563
30 19020071 600089 บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) สนามเด็กเล่น อื่น อื่น 30
31 19020075 600098 วัดคลองห้า สนามเด็กเล่น อื่น อื่น 4
32 19020078 600101 วัดหนองโรง สนามเด็กเล่น อื่น อื่น 50
33 19020081 600105 วัดห้วยทองหลาง สนามเด็กเล่น อื่น อื่น 24
34 19020083 600082 บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) สนามเด็กเล่น อื่น อื่น 2563
35 19020086 600194 ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) สนามเด็กเล่น อื่น อื่น 28
36 19020088 600200 วัดสมานมิตรมงคล สนามเด็กเล่น อื่น อื่น 2563
37 19020095 600205 วัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) สนามเด็กเล่น อื่น อื่น 24
38 19020097 600208 วัดหนองตาบุญ สนามเด็กเล่น อื่น อื่น 18
39 19020099 600203 วัดเกาะเซิงหวาย สนามเด็กเล่น อื่น อื่น 21
40 19020104 600207 วัดหนองโพธิ์ สนามเด็กเล่น อื่น อื่น 7
41 19020110 600234 บ้านซับกระดาน สนามเด็กเล่น อื่น อื่น 16
42 19020113 600237 บ้านโป่งเกตุ สนามเด็กเล่น อื่น อื่น 4
43 19020113 600237 บ้านโป่งเกตุ สนามเด็กเล่น อื่น อื่น 32
44 19020117 600222 บ้านหลังเขา สนามเด็กเล่น อื่น อื่น 16
45 19020123 600242 นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม สนามเด็กเล่น อื่น อื่น 22
46 19020127 600240 บ้านซับปลากั้ง สนามเด็กเล่น อื่น อื่น 19
47 19020128 600226 บ้านเขานมนาง สนามเด็กเล่น อื่น อื่น 28
48 19020130 600228 บ้านซับน้อยเหนือ สนามเด็กเล่น อื่น อื่น 14
49 19020134 600230 บ้านท่าพลู สนามเด็กเล่น อื่น อื่น 33
50 19020136 600221 บ้านหนองผักหนอก สนามเด็กเล่น อื่น อื่น 6
51 19020136 600221 บ้านหนองผักหนอก สนามเด็กเล่น อื่น อื่น 5
52 19020136 600221 บ้านหนองผักหนอก สนามเด็กเล่น อื่น อื่น 9
53 19020138 600218 บ้านคลองไทร สนามเด็กเล่น อื่น อื่น 15
54 19020144 600265 บ้านท่าฤทธิ์ สนามเด็กเล่น อื่น อื่น 19
55 19020146 600268 วัดสว่างอารมณ์ สนามเด็กเล่น อื่น อื่น 18
56 19020148 600270 บ้านโป่งเก้ง สนามเด็กเล่น อื่น อื่น 27
57 19020150 600272 วัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ) สนามเด็กเล่น อื่น อื่น 29
58 19020155 600277 บ้านมณีโชติสามัคคี สนามเด็กเล่น อื่น อื่น 2563