ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020013 600033 นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 ส้วม สปช.602/26 22
2 19020016 600036 บ้านหนองผักบุ้ง ส้วม สปช.602/26 25
3 19020020 600032 อนุบาลทับกวาง ส้วม สปช.602/26 26
4 19020050 600075 ชุมชนวัดไทยงาม ส้วม สปช.602/26 26
5 19020082 600106 หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ส้วม สปช.602/26 26
6 19020082 600106 หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ส้วม สปช.602/26 26
7 19020082 600106 หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ส้วม สปช.602/26 26