ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020004 600030 วัดสุนทริกาวาส ส้วม ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 40
2 19020040 600066 วัดห้วยคงคาวราวาส ส้วม ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 5
3 19020085 600081 วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) ส้วม ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 5