ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020001 600024 ชุมชนวัดบำรุงธรรม ส้วม ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 2
2 19020008 600067 บ้านโคกสะอาด ส้วม ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 4
3 19020009 600062 วัดนาบุญ ส้วม ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 4
4 19020012 600052 วัดเตาปูน ส้วม ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 4
5 19020027 600038 วัดโป่งก้อนเส้า ส้วม ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 2308
6 19020046 600068 วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ส้วม ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 5
7 19020054 600073 วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) ส้วม ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 4
8 19020060 600095 วัดหนองอ่างทอง ส้วม ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 7
9 19020063 600084 วัดหนองตะเฆ่ ส้วม ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 4
10 19020075 600098 วัดคลองห้า ส้วม ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 4
11 19020088 600200 วัดสมานมิตรมงคล ส้วม ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 11
12 19020091 600195 บ้านราษฎร์เจริญ ส้วม ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 4
13 19020104 600207 วัดหนองโพธิ์ ส้วม ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 2
14 19020113 600237 บ้านโป่งเกตุ ส้วม ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 10
15 19020122 600244 บ้านซับพริก ส้วม ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 10
16 19020135 600233 บ้านลำสมพุง ส้วม ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 2
17 19020136 600221 บ้านหนองผักหนอก ส้วม ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 10