ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020019 600031 ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ส้วม ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 9
2 19020050 600075 ชุมชนวัดไทยงาม ส้วม ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 2
3 19020050 600075 ชุมชนวัดไทยงาม ส้วม ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 2
4 19020067 600103 วัดหนองครก ส้วม ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 2
5 19020076 600099 วัดราษฎร์บำรุง ส้วม ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 2
6 19020099 600203 วัดเกาะเซิงหวาย ส้วม ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 2
7 19020120 600247 อนุบาลมวกเหล็ก ส้วม ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 5
8 19020123 600242 นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม ส้วม ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 2