ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020014 600034 บ้านซับบอน ส้วม ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 5
2 19020016 600036 บ้านหนองผักบุ้ง ส้วม ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 14
3 19020095 600205 วัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) ส้วม ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 20
4 19020145 600266 อนุบาลวังม่วง ส้วม ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 7