ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020001 600024 ชุมชนวัดบำรุงธรรม หอสมุด หอสมุด 27
2 19020006 600061 วัดชำผักแพว หอสมุด หอสมุด 24
3 19020008 600067 บ้านโคกสะอาด หอสมุด หอสมุด 18
4 19020019 600031 ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 หอสมุด หอสมุด 18
5 19020026 600028 วัดโป่งมงคล หอสมุด หอสมุด 15
6 19020027 600038 วัดโป่งก้อนเส้า หอสมุด หอสมุด 13
7 19020028 600026 วัดท่ามะปราง หอสมุด หอสมุด 5
8 19020036 600058 บ้านหนองสองห้อง หอสมุด หอสมุด 5
9 19020075 600098 วัดคลองห้า หอสมุด หอสมุด 14
10 19020102 600213 วัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) หอสมุด หอสมุด 7
11 19020104 600207 วัดหนองโพธิ์ หอสมุด หอสมุด 4
12 19020119 600245 วัดบ้านหมาก หอสมุด หอสมุด 8
13 19020122 600244 บ้านซับพริก หอสมุด หอสมุด 28
14 19020123 600242 นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม หอสมุด หอสมุด 16
15 19020124 600241 บ้านหนองตอตะเคียน หอสมุด หอสมุด 7
16 19020138 600218 บ้านคลองไทร หอสมุด หอสมุด 8
17 19020148 600270 บ้านโป่งเก้ง หอสมุด หอสมุด 3