ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020019 600031 ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน พิเศษ 5
2 19020024 600046 วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน พิเศษ 5
3 19020054 600073 วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน พิเศษ 3
4 19020079 600083 วัดบ้านลาด อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน พิเศษ 5
5 19020100 600210 บ้านบางกง อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน พิเศษ 5
6 19020113 600237 บ้านโป่งเกตุ อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน พิเศษ 12
7 19020119 600245 วัดบ้านหมาก อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน พิเศษ 4