ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020013 600033 นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.201/26 26
2 19020029 600044 วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.201/26 27
3 19020035 600056 วัดสองคอนกลาง อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.201/26 2
4 19020144 600265 บ้านท่าฤทธิ์ อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.201/26 22