ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020002 600025 วัดกะเหรี่ยงคอม้า อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.202/26 38
2 19020005 600060 วัดโคกกรุง อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.202/26 38
3 19020007 600063 วัดบ้านดง อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.202/26 28
4 19020014 600034 บ้านซับบอน อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.202/26 29
5 19020022 600057 วัดถ้ำเต่า อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.202/26 35
6 19020028 600026 วัดท่ามะปราง อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.202/26 38
7 19020030 600045 บ้านป่าวังกวาง อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.202/26 32
8 19020033 600054 วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.202/26 7
9 19020038 600064 วัดบุรีการาม อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.202/26 35
10 19020040 600066 วัดห้วยคงคาวราวาส อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.202/26 38
11 19020041 600029 วัดศรัทธาเรืองศรี อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.202/26 35
12 19020047 600070 วัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.202/26 25
13 19020049 600072 วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.202/26 29
14 19020052 600077 วัดหนองผักชี อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.202/26 34
15 19020055 600074 สันมะค่าบกน้อยสามัคคี อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.202/26 34
16 19020060 600095 วัดหนองอ่างทอง อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.202/26 31
17 19020063 600084 วัดหนองตะเฆ่ อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.202/26 34
18 19020066 600102 วัดบ้านจาน อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.202/26 32
19 19020070 600086 วัดหนองปลาหมอ อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.202/26 33
20 19020074 600096 บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.202/26 36
21 19020081 600105 วัดห้วยทองหลาง อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.202/26 26
22 19020083 600082 บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.202/26 34
23 19020088 600200 วัดสมานมิตรมงคล อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.202/26 31
24 19020094 600199 วัดศรีสัจจาวาส อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.202/26 31
25 19020103 600214 วัดสหกรณ์รังสรรค์ อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.202/26 35
26 19020108 600215 วัดสร้างบุญ อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.202/26 33
27 19020113 600237 บ้านโป่งเกตุ อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.202/26 34
28 19020114 600219 บ้านซับน้อยใต้สามัคคี อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.202/26 31
29 19020115 600243 บ้านเขาไม้เกวียน อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.202/26 34
30 19020117 600222 บ้านหลังเขา อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.202/26 33
31 19020119 600245 วัดบ้านหมาก อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.202/26 33
32 19020124 600241 บ้านหนองตอตะเคียน อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.202/26 35
33 19020125 600220 บ้านหนองโป่ง อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.202/26 34
34 19020128 600226 บ้านเขานมนาง อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.202/26 34
35 19020134 600230 บ้านท่าพลู อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.202/26 34
36 19020139 600238 บ้านหนองมะค่า อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.202/26 35
37 19020150 600272 วัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ) อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.202/26 32