ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020001 600024 ชุมชนวัดบำรุงธรรม อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.203/26 34
2 19020003 600027 วัดบึงไม้ อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.203/26 36
3 19020004 600030 วัดสุนทริกาวาส อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.203/26 37
4 19020006 600061 วัดชำผักแพว อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.203/26 37
5 19020009 600062 วัดนาบุญ อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.203/26 37
6 19020017 600037 วัดป่าไผ่ อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.203/26 34
7 19020019 600031 ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.203/26 29
8 19020037 600059 วัดเขาลาดวนาราม อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.203/26 37
9 19020045 600097 วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.203/26 27
10 19020046 600068 วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.203/26 27
11 19020054 600073 วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.203/26 37
12 19020056 600092 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.203/26 38
13 19020073 600094 วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.203/26 37
14 19020078 600101 วัดหนองโรง อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.203/26 34
15 19020086 600194 ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.203/26 28
16 19020091 600195 บ้านราษฎร์เจริญ อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.203/26 37
17 19020116 600225 ไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.203/26 37
18 19020121 600246 วัดมวกเหล็กใน อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.203/26 37
19 19020126 600239 บ้านหนองเอี่ยว อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.203/26 43
20 19020130 600228 บ้านซับน้อยเหนือ อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.203/26 36
21 19020132 600231 บ้านโป่งไทร อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.203/26 29
22 19020136 600221 บ้านหนองผักหนอก อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.203/26 37
23 19020138 600218 บ้านคลองไทร อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.203/26 37
24 19020148 600270 บ้านโป่งเก้ง อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.203/26 37