ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020020 600032 อนุบาลทับกวาง อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.205/26 33
2 19020027 600038 วัดโป่งก้อนเส้า อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.205/26 14
3 19020050 600075 ชุมชนวัดไทยงาม อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.205/26 31
4 19020053 600079 วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.205/26 29
5 19020082 600106 หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.205/26 39
6 19020105 600209 อนุบาลวิหารแดง อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.205/26 34
7 19020120 600247 อนุบาลมวกเหล็ก อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.205/26 35
8 19020145 600266 อนุบาลวังม่วง อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.205/26 36