ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020069 600088 วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.206/26 15
2 19020086 600194 ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.206/26 17
3 19020106 600211 บ้านหัวถนน อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.206/26 15
4 19020109 600217 วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.206/26 19