ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020085 600081 วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สามัญ/336 44
2 19020095 600205 วัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สามัญ/336 40
3 19020097 600208 วัดหนองตาบุญ อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สามัญ/336 45
4 19020098 600202 ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สามัญ/336 39
5 19020116 600225 ไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สามัญ/336 28