ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020052 600077 วัดหนองผักชี อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ 9