ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020037 600059 วัดเขาลาดวนาราม อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อาคารหอประชุม 100/27 4