ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020057 600071 วัดโพนทอง อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อาคารโดมอเนกประสงค์ 1
2 19020082 600106 หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อาคารโดมอเนกประสงค์ 1