ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020005 600060 วัดโคกกรุง อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 11
2 19020005 600060 วัดโคกกรุง อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 6
3 19020008 600067 บ้านโคกสะอาด อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 6
4 19020010 600051 วัดตาลเดี่ยว อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 8
5 19020011 600050 วัดขอนหอม อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 11
6 19020012 600052 วัดเตาปูน อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 16
7 19020012 600052 วัดเตาปูน อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 7
8 19020012 600052 วัดเตาปูน อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 7
9 19020013 600033 นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 7
10 19020014 600034 บ้านซับบอน อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 23
11 19020016 600036 บ้านหนองผักบุ้ง อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 5
12 19020017 600037 วัดป่าไผ่ อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 15
13 19020017 600037 วัดป่าไผ่ อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 5
14 19020017 600037 วัดป่าไผ่ อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 3
15 19020017 600037 วัดป่าไผ่ อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 5
16 19020017 600037 วัดป่าไผ่ อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 17
17 19020017 600037 วัดป่าไผ่ อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 5
18 19020019 600031 ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 23
19 19020019 600031 ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 46
20 19020020 600032 อนุบาลทับกวาง อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 23
21 19020020 600032 อนุบาลทับกวาง อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 13
22 19020020 600032 อนุบาลทับกวาง อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 13
23 19020022 600057 วัดถ้ำเต่า อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 18
24 19020022 600057 วัดถ้ำเต่า อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 3
25 19020022 600057 วัดถ้ำเต่า อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 10
26 19020026 600028 วัดโป่งมงคล อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 24
27 19020027 600038 วัดโป่งก้อนเส้า อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 24
28 19020027 600038 วัดโป่งก้อนเส้า อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 10
29 19020027 600038 วัดโป่งก้อนเส้า อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 5
30 19020027 600038 วัดโป่งก้อนเส้า อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 16
31 19020027 600038 วัดโป่งก้อนเส้า อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 8
32 19020027 600038 วัดโป่งก้อนเส้า อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 5
33 19020027 600038 วัดโป่งก้อนเส้า อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 25
34 19020027 600038 วัดโป่งก้อนเส้า อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 6
35 19020027 600038 วัดโป่งก้อนเส้า อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 8
36 19020027 600038 วัดโป่งก้อนเส้า อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 9
37 19020027 600038 วัดโป่งก้อนเส้า อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 22
38 19020027 600038 วัดโป่งก้อนเส้า อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 11
39 19020027 600038 วัดโป่งก้อนเส้า อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 12
40 19020027 600038 วัดโป่งก้อนเส้า อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 7
41 19020027 600038 วัดโป่งก้อนเส้า อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 8
42 19020028 600026 วัดท่ามะปราง อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 3
43 19020032 600053 วัดบ่อโศรก อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 5
44 19020040 600066 วัดห้วยคงคาวราวาส อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 6
45 19020043 600048 บ้านหินซ้อน อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 15
46 19020046 600068 วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 5
47 19020046 600068 วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 27
48 19020046 600068 วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 25
49 19020050 600075 ชุมชนวัดไทยงาม อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 12
50 19020051 600076 วัดหนองจอกใหญ่ อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 7
51 19020051 600076 วัดหนองจอกใหญ่ อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 6
52 19020051 600076 วัดหนองจอกใหญ่ อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 28
53 19020051 600076 วัดหนองจอกใหญ่ อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 4
54 19020051 600076 วัดหนองจอกใหญ่ อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 15
55 19020051 600076 วัดหนองจอกใหญ่ อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 11
56 19020051 600076 วัดหนองจอกใหญ่ อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 4
57 19020055 600074 สันมะค่าบกน้อยสามัคคี อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 3
58 19020055 600074 สันมะค่าบกน้อยสามัคคี อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 2
59 19020057 600071 วัดโพนทอง อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 12
60 19020063 600084 วัดหนองตะเฆ่ อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 23
61 19020070 600086 วัดหนองปลาหมอ อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 14
62 19020071 600089 บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 38
63 19020074 600096 บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 16
64 19020075 600098 วัดคลองห้า อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 7
65 19020075 600098 วัดคลองห้า อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 26
66 19020079 600083 วัดบ้านลาด อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 43
67 19020079 600083 วัดบ้านลาด อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 4
68 19020081 600105 วัดห้วยทองหลาง อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 15
69 19020085 600081 วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 8
70 19020085 600081 วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 19
71 19020087 600196 วัดเขาแก้วมุขดาราม อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 19
72 19020092 600197 วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 29
73 19020092 600197 วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 18
74 19020092 600197 วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 31
75 19020096 600206 วัดบ้านดอน อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 2563
76 19020098 600202 ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 5
77 19020102 600213 วัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 28
78 19020102 600213 วัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 8
79 19020102 600213 วัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 28
80 19020103 600214 วัดสหกรณ์รังสรรค์ อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 42
81 19020104 600207 วัดหนองโพธิ์ อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 13
82 19020106 600211 บ้านหัวถนน อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 24
83 19020107 600212 วัดคลองใหม่ อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 23
84 19020110 600234 บ้านซับกระดาน อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 22
85 19020110 600234 บ้านซับกระดาน อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 22
86 19020110 600234 บ้านซับกระดาน อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 24
87 19020113 600237 บ้านโป่งเกตุ อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 42
88 19020115 600243 บ้านเขาไม้เกวียน อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 6
89 19020115 600243 บ้านเขาไม้เกวียน อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 5
90 19020115 600243 บ้านเขาไม้เกวียน อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 13
91 19020116 600225 ไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 17
92 19020117 600222 บ้านหลังเขา อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 32
93 19020117 600222 บ้านหลังเขา อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 8
94 19020117 600222 บ้านหลังเขา อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 16
95 19020117 600222 บ้านหลังเขา อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 9
96 19020122 600244 บ้านซับพริก อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 16
97 19020122 600244 บ้านซับพริก อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 5
98 19020125 600220 บ้านหนองโป่ง อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 41
99 19020137 600224 วัดสวนทองรวมมิตร อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 13
100 19020137 600224 วัดสวนทองรวมมิตร อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 19
101 19020137 600224 วัดสวนทองรวมมิตร อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 6
102 19020138 600218 บ้านคลองไทร อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 3
103 19020148 600270 บ้านโป่งเก้ง อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 25
104 19020152 600274 วัดสวนมะเดื่อสามัคคี อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 49
105 19020152 600274 วัดสวนมะเดื่อสามัคคี อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง) 25