ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020055 600074 สันมะค่าบกน้อยสามัคคี อาคารเรียน ป.1ก 40 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
2 19020121 600246 วัดมวกเหล็กใน อาคารเรียน ป.1ก 40 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
3 19020121 600246 วัดมวกเหล็กใน อาคารเรียน ป.1ก 50 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
4 19020123 600242 นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม อาคารเรียน ป.1ก 44 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
5 19020125 600220 บ้านหนองโป่ง อาคารเรียน ป.1ก 40 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
6 19020131 600232 บ้านลำพญากลาง อาคารเรียน ป.1ก 39 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
7 19020137 600224 วัดสวนทองรวมมิตร อาคารเรียน ป.1ก 39 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง