ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020003 600027 วัดบึงไม้ อาคารเรียน ป.1ข 48 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
2 19020004 600030 วัดสุนทริกาวาส อาคารเรียน ป.1ข 46 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
3 19020005 600060 วัดโคกกรุง อาคารเรียน ป.1ข 36 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
4 19020006 600061 วัดชำผักแพว อาคารเรียน ป.1ข 36 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
5 19020007 600063 วัดบ้านดง อาคารเรียน ป.1ข 48 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
6 19020011 600050 วัดขอนหอม อาคารเรียน ป.1ข 52 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
7 19020012 600052 วัดเตาปูน อาคารเรียน ป.1ข 31 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
8 19020038 600064 วัดบุรีการาม อาคารเรียน ป.1ข 50 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
9 19020041 600029 วัดศรัทธาเรืองศรี อาคารเรียน ป.1ข 49 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
10 19020041 600029 วัดศรัทธาเรืองศรี อาคารเรียน ป.1ข 43 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
11 19020047 600070 วัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) อาคารเรียน ป.1ข 23 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
12 19020055 600074 สันมะค่าบกน้อยสามัคคี อาคารเรียน ป.1ข 51 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
13 19020057 600071 วัดโพนทอง อาคารเรียน ป.1ข 49 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
14 19020058 600069 วัดโคกกลาง อาคารเรียน ป.1ข 32 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
15 19020060 600095 วัดหนองอ่างทอง อาคารเรียน ป.1ข 52 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
16 19020064 600107 วัดบ้านไผ่ อาคารเรียน ป.1ข 49 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
17 19020072 600093 วัดหนองปลิง อาคารเรียน ป.1ข 20 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
18 19020078 600101 วัดหนองโรง อาคารเรียน ป.1ข 48 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
19 19020079 600083 วัดบ้านลาด อาคารเรียน ป.1ข 49 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
20 19020083 600082 บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) อาคารเรียน ป.1ข 49 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
21 19020085 600081 วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) อาคารเรียน ป.1ข 21 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
22 19020086 600194 ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) อาคารเรียน ป.1ข 50 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
23 19020093 600198 วัดเจริญธรรม อาคารเรียน ป.1ข 32 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
24 19020094 600199 วัดศรีสัจจาวาส อาคารเรียน ป.1ข 52 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
25 19020095 600205 วัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) อาคารเรียน ป.1ข 55 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
26 19020099 600203 วัดเกาะเซิงหวาย อาคารเรียน ป.1ข 57 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
27 19020102 600213 วัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) อาคารเรียน ป.1ข 60 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
28 19020104 600207 วัดหนองโพธิ์ อาคารเรียน ป.1ข 48 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
29 19020114 600219 บ้านซับน้อยใต้สามัคคี อาคารเรียน ป.1ข 40 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
30 19020119 600245 วัดบ้านหมาก อาคารเรียน ป.1ข 47 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
31 19020123 600242 นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม อาคารเรียน ป.1ข 41 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
32 19020133 600229 บ้านซับดินดำ อาคารเรียน ป.1ข 44 ห้องอื่นๆ 2 ห้อง
33 19020135 600233 บ้านลำสมพุง อาคารเรียน ป.1ข 48 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
34 19020141 600280 วัดปากน้ำ อาคารเรียน ป.1ข 40 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
35 19020143 600267 วัดคำพราน อาคารเรียน ป.1ข 47 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
36 19020148 600270 บ้านโป่งเก้ง อาคารเรียน ป.1ข 51 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
37 19020150 600272 วัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ) อาคารเรียน ป.1ข 46 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
38 19020152 600274 วัดสวนมะเดื่อสามัคคี อาคารเรียน ป.1ข 45 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง