ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020005 600060 วัดโคกกรุง อาคารเรียน ป.1ฉ 38 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
2 19020026 600028 วัดโป่งมงคล อาคารเรียน ป.1ฉ 42 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
3 19020039 600065 วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) อาคารเรียน ป.1ฉ 49 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
4 19020041 600029 วัดศรัทธาเรืองศรี อาคารเรียน ป.1ฉ 40 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
5 19020075 600098 วัดคลองห้า อาคารเรียน ป.1ฉ 30 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
6 19020075 600098 วัดคลองห้า อาคารเรียน ป.1ฉ 49 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
7 19020075 600098 วัดคลองห้า อาคารเรียน ป.1ฉ 42 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
8 19020078 600101 วัดหนองโรง อาคารเรียน ป.1ฉ 57 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
9 19020087 600196 วัดเขาแก้วมุขดาราม อาคารเรียน ป.1ฉ 56 ห้องอื่นๆ 1 ห้อง
10 19020088 600200 วัดสมานมิตรมงคล อาคารเรียน ป.1ฉ 54 ห้องอื่นๆ 1 ห้อง
11 19020092 600197 วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ อาคารเรียน ป.1ฉ 55 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
12 19020093 600198 วัดเจริญธรรม อาคารเรียน ป.1ฉ 32 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
13 19020100 600210 บ้านบางกง อาคารเรียน ป.1ฉ 57 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
14 19020104 600207 วัดหนองโพธิ์ อาคารเรียน ป.1ฉ 56 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
15 19020104 600207 วัดหนองโพธิ์ อาคารเรียน ป.1ฉ 60 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
16 19020127 600240 บ้านซับปลากั้ง อาคารเรียน ป.1ฉ 40 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
17 19020129 600227 บ้านคลองม่วงเหนือ อาคารเรียน ป.1ฉ 41 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
18 19020132 600231 บ้านโป่งไทร อาคารเรียน ป.1ฉ 40 ห้องอื่นๆ 1 ห้อง