ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020056 600092 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม อาคารเรียน สปช.103/26 22 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
2 19020066 600102 วัดบ้านจาน อาคารเรียน สปช.103/26 21 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
3 19020076 600099 วัดราษฎร์บำรุง อาคารเรียน สปช.103/26 10 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
4 19020107 600212 วัดคลองใหม่ อาคารเรียน สปช.103/26 37 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
5 19020107 600212 วัดคลองใหม่ อาคารเรียน สปช.103/26 26 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
6 19020127 600240 บ้านซับปลากั้ง อาคารเรียน สปช.103/26 37 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
7 19020132 600231 บ้านโป่งไทร อาคารเรียน สปช.103/26 36 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
8 19020139 600238 บ้านหนองมะค่า อาคารเรียน สปช.103/26 30 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง