ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020001 600024 ชุมชนวัดบำรุงธรรม อาคารเรียน สปช.2/28 23 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
2 19020017 600037 วัดป่าไผ่ อาคารเรียน สปช.2/28 18 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
3 19020020 600032 อนุบาลทับกวาง อาคารเรียน สปช.2/28 26 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
4 19020050 600075 ชุมชนวัดไทยงาม อาคารเรียน สปช.2/28 26 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
5 19020082 600106 หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) อาคารเรียน สปช.2/28 26 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
6 19020082 600106 หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) อาคารเรียน สปช.2/28 17 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
7 19020086 600194 ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) อาคารเรียน สปช.2/28 23 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
8 19020100 600210 บ้านบางกง อาคารเรียน สปช.2/28 12 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
9 19020105 600209 อนุบาลวิหารแดง อาคารเรียน สปช.2/28 23 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
10 19020105 600209 อนุบาลวิหารแดง อาคารเรียน สปช.2/28 4 ห้องอื่นๆ 2 ห้อง
11 19020109 600217 วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) อาคารเรียน สปช.2/28 24 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
12 19020120 600247 อนุบาลมวกเหล็ก อาคารเรียน สปช.2/28 18 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
13 19020120 600247 อนุบาลมวกเหล็ก อาคารเรียน สปช.2/28 19 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
14 19020145 600266 อนุบาลวังม่วง อาคารเรียน สปช.2/28 13 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
15 19020145 600266 อนุบาลวังม่วง อาคารเรียน สปช.2/28 5 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง