ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020051 600076 วัดหนองจอกใหญ่ อาคารเรียน อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308 14 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
2 19020067 600103 วัดหนองครก อาคารเรียน อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308 20 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
3 19020067 600103 วัดหนองครก อาคารเรียน อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308 17 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
4 19020083 600082 บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) อาคารเรียน อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308 49 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
5 19020087 600196 วัดเขาแก้วมุขดาราม อาคารเรียน อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308 26 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
6 19020087 600196 วัดเขาแก้วมุขดาราม อาคารเรียน อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308 14 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
7 19020100 600210 บ้านบางกง อาคารเรียน อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308 14 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
8 19020114 600219 บ้านซับน้อยใต้สามัคคี อาคารเรียน อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308 44 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
9 19020120 600247 อนุบาลมวกเหล็ก อาคารเรียน อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308 51 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
10 19020123 600242 นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม อาคารเรียน อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308 47 ห้องอื่นๆ 2 ห้อง
11 19020124 600241 บ้านหนองตอตะเคียน อาคารเรียน อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308 22 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
12 19020136 600221 บ้านหนองผักหนอก อาคารเรียน อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308 11 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง