ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020006 600061 วัดชำผักแพว อาคารเรียน 17 54 ห้องอื่นๆ 2 ห้อง
2 19020009 600062 วัดนาบุญ อาคารเรียน 17 42 ห้องอื่นๆ 1 ห้อง
3 19020012 600052 วัดเตาปูน อาคารเรียน 17 44 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
4 19020013 600033 นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 อาคารเรียน 17 42 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
5 19020019 600031 ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 อาคารเรียน 17 46 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
6 19020021 600041 วัดท่าคล้อ อาคารเรียน 17 42 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
7 19020024 600046 วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) อาคารเรียน 17 45 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
8 19020025 600043 วัดท่าสีโพธิ์เหนือ อาคารเรียน 17 42 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
9 19020031 600040 บ้านช่อง อาคารเรียน 17 44 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
10 19020036 600058 บ้านหนองสองห้อง อาคารเรียน 17 42 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
11 19020045 600097 วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) อาคารเรียน 17 44 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
12 19020053 600079 วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) อาคารเรียน 17 23 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
13 19020053 600079 วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) อาคารเรียน 17 45 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
14 19020057 600071 วัดโพนทอง อาคารเรียน 17 42 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
15 19020063 600084 วัดหนองตะเฆ่ อาคารเรียน 17 42 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
16 19020077 600100 วัดลำบัว อาคารเรียน 17 45 ห้องอื่นๆ 1 ห้อง
17 19020081 600105 วัดห้วยทองหลาง อาคารเรียน 17 45 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
18 19020088 600200 วัดสมานมิตรมงคล อาคารเรียน 17 41 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
19 19020094 600199 วัดศรีสัจจาวาส อาคารเรียน 17 38 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
20 19020096 600206 วัดบ้านดอน อาคารเรียน 17 45 ห้องอื่นๆ 1 ห้อง
21 19020097 600208 วัดหนองตาบุญ อาคารเรียน 17 40 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
22 19020098 600202 ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) อาคารเรียน 17 42 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
23 19020099 600203 วัดเกาะเซิงหวาย อาคารเรียน 17 44 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
24 19020100 600210 บ้านบางกง อาคารเรียน 17 44 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
25 19020101 600216 วัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) อาคารเรียน 17 41 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
26 19020103 600214 วัดสหกรณ์รังสรรค์ อาคารเรียน 17 45 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
27 19020109 600217 วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) อาคารเรียน 17 36 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
28 19020124 600241 บ้านหนองตอตะเคียน อาคารเรียน 17 44 ห้องอื่นๆ 1 ห้อง
29 19020155 600277 บ้านมณีโชติสามัคคี อาคารเรียน 17 19 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง