ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020019 600031 ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 อาคารเรียน 212 ล/57-ก 2 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
2 19020020 600032 อนุบาลทับกวาง อาคารเรียน 212 ล/57-ก 5 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
3 19020145 600266 อนุบาลวังม่วง อาคารเรียน 212 ล/57-ก 5 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง