ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 19020013 600033 นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 อาคารเรียน 216 ล/57-ก 11 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
2 19020052 600077 วัดหนองผักชี อาคารเรียน 216 ล/57-ก 25 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
3 19020069 600088 วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) อาคารเรียน 216 ล/57-ก 5 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
4 19020069 600088 วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) อาคารเรียน 216 ล/57-ก 5 ห้องอื่นๆ 2 ห้อง
5 19020070 600086 วัดหนองปลาหมอ อาคารเรียน 216 ล/57-ก 10 ห้องอื่นๆ 0 ห้อง