ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

กรุณาเลือกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน 2/2562

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 277 259 536 44
อนุบาล 1 1,259 1,203 2,462 155
อนุบาล 2 1,315 1,193 2,508 155
รวม อนุบาล 2,851 2,655 5,506 354
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 1,440 1,330 2,770 154
ประถมศึกษาปีที่ 2 1,386 1,342 2,728 153
ประถมศึกษาปีที่ 3 1,289 1,265 2,554 151
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,364 1,326 2,690 154
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,329 1,240 2,569 153
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,451 1,329 2,780 154
รวม ประถมศึกษาปีที่ 8,259 7,832 16,091 919
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 626 515 1,141 47
มัธยมศึกษาปีที่ 2 590 486 1,076 46
มัธยมศึกษาปีที่ 3 570 430 1,000 47
รวมทั้งหมด 1,786 1,431 3,217 140
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 0 0 0 0

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 12,896 11,918 24,814 1,413