ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

กรุณาเลือกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน 1/2560

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 238 197 435 42
อนุบาล 1 1,359 1,287 2,646 157
อนุบาล 2 1,423 1,306 2,729 161
รวม อนุบาล 3,020 2,790 5,810 360
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 1,359 1,290 2,649 160
ประถมศึกษาปีที่ 2 1,376 1,332 2,708 159
ประถมศึกษาปีที่ 3 1,363 1,229 2,592 158
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,485 1,318 2,803 157
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,447 1,302 2,749 159
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,438 1,334 2,772 160
รวม ประถมศึกษาปีที่ 8,468 7,805 16,273 953
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 713 494 1,207 46
มัธยมศึกษาปีที่ 2 622 533 1,155 47
มัธยมศึกษาปีที่ 3 539 448 987 46
รวมทั้งหมด 1,874 1,475 3,349 139
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 0 0 0 0

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 13,362 12,070 25,432 1,452