ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

กรุณาเลือกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน 2/2560

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 219 183 402 36
อนุบาล 1 1,375 1,286 2,661 157
อนุบาล 2 1,423 1,299 2,722 161
รวม อนุบาล 3,017 2,768 5,785 354
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 1,360 1,286 2,646 160
ประถมศึกษาปีที่ 2 1,393 1,312 2,705 157
ประถมศึกษาปีที่ 3 1,353 1,240 2,593 156
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,476 1,325 2,801 157
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,444 1,316 2,760 158
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,446 1,334 2,780 159
รวม ประถมศึกษาปีที่ 8,472 7,813 16,285 947
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 712 491 1,203 46
มัธยมศึกษาปีที่ 2 604 522 1,126 47
มัธยมศึกษาปีที่ 3 526 447 973 46
รวมทั้งหมด 1,842 1,460 3,302 139
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 0 0 0 0

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 13,331 12,041 25,372 1,440