ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

กรุณาเลือกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน 1/2561

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 300 354 654 48
อนุบาล 1 1,289 1,190 2,479 158
อนุบาล 2 1,384 1,308 2,692 161
รวม อนุบาล 2,973 2,852 5,825 367
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 1,440 1,341 2,781 159
ประถมศึกษาปีที่ 2 1,341 1,277 2,618 158
ประถมศึกษาปีที่ 3 1,374 1,315 2,689 158
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,365 1,249 2,614 156
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,473 1,334 2,807 157
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,444 1,294 2,738 158
รวม ประถมศึกษาปีที่ 8,437 7,810 16,247 946
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 701 540 1,241 46
มัธยมศึกษาปีที่ 2 653 465 1,118 46
มัธยมศึกษาปีที่ 3 547 493 1,040 46
รวมทั้งหมด 1,901 1,498 3,399 138
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 0 0 0 0

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 13,311 12,160 25,471 1,451