ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

กรุณาเลือกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน 2/2561

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 319 363 682 49
อนุบาล 1 1,291 1,192 2,483 158
อนุบาล 2 1,389 1,313 2,702 161
รวม อนุบาล 2,999 2,868 5,867 368
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 1,437 1,347 2,784 159
ประถมศึกษาปีที่ 2 1,334 1,276 2,610 158
ประถมศึกษาปีที่ 3 1,376 1,315 2,691 159
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,362 1,242 2,604 156
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,474 1,340 2,814 157
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,446 1,286 2,732 158
รวม ประถมศึกษาปีที่ 8,429 7,806 16,235 947
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 679 526 1,205 46
มัธยมศึกษาปีที่ 2 631 459 1,090 46
มัธยมศึกษาปีที่ 3 540 483 1,023 46
รวมทั้งหมด 1,850 1,468 3,318 138
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 0 0 0 0

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 13,278 12,142 25,420 1,453