ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

กรุณาเลือกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน 1/2562

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 264 241 505 44
อนุบาล 1 1,266 1,200 2,466 154
อนุบาล 2 1,307 1,184 2,491 156
รวม อนุบาล 2,837 2,625 5,462 354
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 1,441 1,329 2,770 155
ประถมศึกษาปีที่ 2 1,397 1,332 2,729 154
ประถมศึกษาปีที่ 3 1,299 1,267 2,566 151
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,383 1,322 2,705 155
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,355 1,240 2,595 155
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,469 1,330 2,799 155
รวม ประถมศึกษาปีที่ 8,344 7,820 16,164 925
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 652 536 1,188 47
มัธยมศึกษาปีที่ 2 616 504 1,120 46
มัธยมศึกษาปีที่ 3 579 439 1,018 47
รวมทั้งหมด 1,847 1,479 3,326 140
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 0 0 0 0

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 13,028 11,924 24,952 1,419