ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.05
ภาษาอังกฤษ 25.66
คณิตศาสตร์ 25.24
วิทยาศาสตร์ 33.55
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.95
ภาษาอังกฤษ 26.49
คณิตศาสตร์ 21.16
วิทยาศาสตร์ 30.30
3 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.93
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 45.61
ภาษาอังกฤษ 27.60
คณิตศาสตร์ 23.73
วิทยาศาสตร์ 32.46