ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.74
ภาษาอังกฤษ 34.07
คณิตศาสตร์ 33.39
วิทยาศาสตร์ 38.18
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.75
ภาษาอังกฤษ 31.35
คณิตศาสตร์ 34.65
วิทยาศาสตร์ 38.09
3 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.86
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 44.05
ภาษาอังกฤษ 29.69
คณิตศาสตร์ 39.00
วิทยาศาสตร์ 40.14