ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600024

รหัส Obec 6 หลัก

26

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020001

รหัส SMIS 8 หลัก

428

จำนวนนักเรียน

1019600024

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 13 21 34 2
อนุบาล 2 20 23 43 2
รวม อนุบาล 33 44 77 4
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 22 16 38 2
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 16 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 22 21 43 2
ประถมศึกษาปีที่ 4 20 19 39 2
ประถมศึกษาปีที่ 5 22 23 45 2
ประถมศึกษาปีที่ 6 22 23 45 2
รวม ประถมศึกษาปีที่ 115 118 233 11
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 19 20 39 2
มัธยมศึกษาปีที่ 2 19 17 36 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3 24 19 43 2
รวมทั้งหมด 62 56 118 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 210 218 428 21

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย อิทธิรัตน์ ควรชม ชาย ittirat khuanchom ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว อริสา ลำไธสง หญิง arisa lumthaisong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พิพัฒน์พงศ์ ม่วงกล่ำ ชาย Phiphatphong Muangklam ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุวิมล อุปมัย หญิง suwimom auppramai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เชาวนี นารถดนตรี หญิง CHOWANEE NATDONTRI ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สมพร เสวกพันธุ์ หญิง SOMPORN SAWEKPHAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อนันต์ สุทธิโป ชาย ANAN SUTTHIPO ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศศินันท์ มะลินันท์ หญิง SASINAN MALINAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ปณธรรศ สุวรรณคร ชาย PANATAT SUWANNAKHON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ทัศนีย์ รักษาทรัพย์ หญิง tassanee ruksatrap ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วัชรี ทองรูปพรรณ หญิง Watcharee Thongrubphaphun ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สิริรัตน์ หยะกังฉัตร หญิง Sirirat Hayakangchat ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ญาณนารี พันธ์ศรี หญิง yannaree pansri ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิภาวี จันชนะ หญิง wipawee janchana ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วราภรณ์ เสมอเหมือน หญิง Waraphon samoemuean ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สิทธิกร ตลับเพชร ชาย Sitthikon talabped ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วารี เนินสลุง หญิง Waree Nunsalung ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สายใจ เตมิราช หญิง Sayjai Tamirat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปิยมาภรณ์ ศรีแก่นจันทร์ หญิง Piyamaporn Sreekanchan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ก้องสกุล กุลาเศรษฐกุล ชาย kongsakon kalasattakon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทิพย์วิมล มนตรี หญิง Tipvimol Montree ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุรางค์ แก้วหัสดี หญิง Surang Kaewhasadee ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เชษฐา สายทน ชาย Chestha Saython ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพัตตรา กุลวงศ์ หญิง supattar kullawong ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทองพูน วงษ์สืบ ชาย thongpoon wongsueb ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว ณิขนันทน์ ศรีฮาด หญิง ืNakhanon Srehad ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.03
ภาษาอังกฤษ 23.65
คณิตศาสตร์ 30.13
วิทยาศาสตร์ 29.53
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 59.45
ภาษาอังกฤษ 28.94
คณิตศาสตร์ 31.52
วิทยาศาสตร์ 41.61
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.54
ภาษาอังกฤษ 28.68
คณิตศาสตร์ 33.06
วิทยาศาสตร์ 33.24

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.71
ภาษาอังกฤษ 27.18
คณิตศาสตร์ 21.53
วิทยาศาสตร์ 28.40
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.10
ภาษาอังกฤษ 24.86
คณิตศาสตร์ 24.95
วิทยาศาสตร์ 33.24
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 40.70
ภาษาอังกฤษ 25.33
คณิตศาสตร์ 17.58
วิทยาศาสตร์ 29.27

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน ชุมชนวัดบำรุงธรรม
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.2/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 4,040,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 12 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 56 ตารางเมตร
ห้องเรียน 9 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนวัดบำรุงธรรม
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 4,799,100.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 10 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 100 ตารางเมตร
ห้องเรียน 10 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนวัดบำรุงธรรม
ลำดับที่ 3
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 6 เมตร
ยาว 9 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ชุมชนวัดบำรุงธรรม
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2551
งบประมาณ 242,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชุมชนวัดบำรุงธรรม
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 1,000,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 15 เมตร
ยาว 21 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ชุมชนวัดบำรุงธรรม
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 501,100.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนวัดบำรุงธรรม
ลำดับที่ 7
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 70,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 300 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชุมชนวัดบำรุงธรรม
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 90,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 4 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ชุมชนวัดบำรุงธรรม
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.203/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ชุมชนวัดบำรุงธรรม
ลำดับที่ 10
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.301/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 583,200.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน ชุมชนวัดบำรุงธรรม
ลำดับที่ 11
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 111,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 2 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ชุมชนวัดบำรุงธรรม
ลำดับที่ 12
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 55,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ชุมชนวัดบำรุงธรรม

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ชุมชนวัดบำรุงธรรม

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด